This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

INNA DZIEDZINA

Inną dziedziną; która stale przyciąga zainteresowa­nie specjalistów, jest sfera ludzkiej pamięci. Pamięć jest jedną z tych cech, które najbardziej skłaniają do imitacji. Komputer jest urządzeniem służącym do gro­madzenia i odszukiwania

JEDEN ZE SPECJALISTÓW

Jeden ze specjalistów zdo­był się wówczas na trzeźwy sąd: „Perspektywy są kiepskie dla tych, którzy nadal mają nadzieję na w pełni zautomatyzowany, wysokiej jakości przekład mechaniczny” (A. G. Oettinger, cytowany

PRZETWARZAJĄCY PROGRAM

Co więcej, program, który przetwarza angielski, byłby zdolny do porozumiewania się z ludźmi spoza środo­wisk naukowych i technicznych w ich własnych kate­goriach językowych; nikt nie mógłby już tłumaczyć unikania myślącego

JĘZYK, PAMIĘĆ I INNE GRY

Jedną z pierwszych ambicji programistów stało się zasypy­wanie ogromnej przepaści między językami natural­nymi a kodami, w których zmuszeni są pisać progra­my komputerowe. Jak już stwierdzono w rozdziale o    języku, nastąpił

PROSTODUSZNOŚĆ MASZYNY

Jednakże nawet w tej „prostodusznej” maszynie kryje się coś niepokojącego; Rozpoczęcie dialogu z SHRDLU i zgoda na uczestni­ctwo w grze, nawet z ograniczającymi regułami, któ­re program rozumie, przysparza nam momentów

NIEZALEŻNOŚĆ OD CZŁOWIEKA

Nie mając funkcji lub celu niezależnych od człowieka, który nim operuje, ucieleśnia behawioralną psychologię bodźca-reakcji, w której bodźca dostarcza zawsze człowiek. A jednak struktura pytań i odpowiedzi jest taka sama,

COŚ POŚREDNIEGO

SHRDLU także jest czymś pośrednim, w tym przypadku między ścisłym, logicznym światem komputera a wieloznacznym świa­tem codziennego doświadczenia. Wydaje się, że aby porozumieć się z tą maszyną, musimy wyjść ku

INTELEKTUALNE ZAŁOŻENIA TWÓRCY

Program ten jest z pewnością bardziej wyznaniem wiary w to, co sztuczna inteligencja może pewnego dnia osiągnąć, niż praktycznym jej dokonaniem. SHRDLU jest produktem intelektualnych założeń jego twórcy. Jest wynalazkiem,

ZŁOŻONA STRUKTURA

Program zależy od złożonej struktury danych, które stanowią bloki i wykonywane na nich operacje. Roz­szerzanie tej struktury uczyniłoby program zbyt du­żym i zbyt czasochłonnym dla współczesnych kompu­terów.Trudno krytykować osiągnięcia tego

PRZYKŁAD DIALOGU

Przykład dialogu jest podany na rysunku 16. Pytania lub rozkazy człowieka są podane małymi literami, a odpowiedzi SHRDLU — dużymi. Odpowiedź i zmia­na ekranu w celu pokazania wykonaniu rozkazu zaj­muje

ROBOT SYMULACYJNY

SHRDLU to robot symulacyjny. Opera­tor pisze na klawiaturze komputera rozkazy w pro­stym języku angielskim, a program, w czasie gdy na ekranie telewizyjnym pokazywane jest działanie robo­ta, drukuje odpowiedzi, obrazujące świat,

NOWA DEFINICJA

Ta nowa definicja zdawała się utwierdzać różnicę między ludźmi a komputerami. Ludzie rozwiązują problemy w pewien określony sposób, maszyny zaś w inny. Ale w istocie analogia między maszynami a ludź­mi

error: Content is protected !!