This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

W LUDZKIEJ PAMIĘCI

Ale w ludzkiej pamięci kryje się więcej niż tylko zdolność powtarzania tego, co zostało zapamiętane. Jeśli ludzie stale zapominają, czego się nauczyli, mogą również pamiętać więcej, niż się nauczyli. Mogą

INNA DZIEDZINA

Inną dziedziną; która stale przyciąga zainteresowa­nie specjalistów, jest sfera ludzkiej pamięci. Pamięć jest jedną z tych cech, które najbardziej skłaniają do imitacji. Komputer jest urządzeniem służącym do gro­madzenia i odszukiwania

JEDEN ZE SPECJALISTÓW

Jeden ze specjalistów zdo­był się wówczas na trzeźwy sąd: „Perspektywy są kiepskie dla tych, którzy nadal mają nadzieję na w pełni zautomatyzowany, wysokiej jakości przekład mechaniczny” (A. G. Oettinger, cytowany

PRZETWARZAJĄCY PROGRAM

Co więcej, program, który przetwarza angielski, byłby zdolny do porozumiewania się z ludźmi spoza środo­wisk naukowych i technicznych w ich własnych kate­goriach językowych; nikt nie mógłby już tłumaczyć unikania myślącego

JĘZYK, PAMIĘĆ I INNE GRY

Jedną z pierwszych ambicji programistów stało się zasypy­wanie ogromnej przepaści między językami natural­nymi a kodami, w których zmuszeni są pisać progra­my komputerowe. Jak już stwierdzono w rozdziale o    języku, nastąpił

PROSTODUSZNOŚĆ MASZYNY

Jednakże nawet w tej „prostodusznej” maszynie kryje się coś niepokojącego; Rozpoczęcie dialogu z SHRDLU i zgoda na uczestni­ctwo w grze, nawet z ograniczającymi regułami, któ­re program rozumie, przysparza nam momentów

NIEZALEŻNOŚĆ OD CZŁOWIEKA

Nie mając funkcji lub celu niezależnych od człowieka, który nim operuje, ucieleśnia behawioralną psychologię bodźca-reakcji, w której bodźca dostarcza zawsze człowiek. A jednak struktura pytań i odpowiedzi jest taka sama,

COŚ POŚREDNIEGO

SHRDLU także jest czymś pośrednim, w tym przypadku między ścisłym, logicznym światem komputera a wieloznacznym świa­tem codziennego doświadczenia. Wydaje się, że aby porozumieć się z tą maszyną, musimy wyjść ku

INTELEKTUALNE ZAŁOŻENIA TWÓRCY

Program ten jest z pewnością bardziej wyznaniem wiary w to, co sztuczna inteligencja może pewnego dnia osiągnąć, niż praktycznym jej dokonaniem. SHRDLU jest produktem intelektualnych założeń jego twórcy. Jest wynalazkiem,

ZŁOŻONA STRUKTURA

Program zależy od złożonej struktury danych, które stanowią bloki i wykonywane na nich operacje. Roz­szerzanie tej struktury uczyniłoby program zbyt du­żym i zbyt czasochłonnym dla współczesnych kompu­terów.Trudno krytykować osiągnięcia tego

PRZYKŁAD DIALOGU

Przykład dialogu jest podany na rysunku 16. Pytania lub rozkazy człowieka są podane małymi literami, a odpowiedzi SHRDLU — dużymi. Odpowiedź i zmia­na ekranu w celu pokazania wykonaniu rozkazu zaj­muje

ROBOT SYMULACYJNY

SHRDLU to robot symulacyjny. Opera­tor pisze na klawiaturze komputera rozkazy w pro­stym języku angielskim, a program, w czasie gdy na ekranie telewizyjnym pokazywane jest działanie robo­ta, drukuje odpowiedzi, obrazujące świat,

error: Content is protected !!