This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 1 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 2 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 3 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 4 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

This is default featured slide 5 title

This is default featured slide 5 title

You can completely customize the featured slides from the theme theme options page. You can also easily hide the slider from certain part of your site like: categories, tags, archives etc. More »

 

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Jeśli podać typo­wemu programowi, że piłka jest w pudełku, a pudełko w pokoju, to potrafi on zdecydować na podstawie naj­prostszej teorii zbiorów, że piłka jest w pokoju. Komputery osiągnęły niezłe rezultaty w imitowa­niu ludzi w sferze gier, gdyż gry są

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Powróćmy do idei rozwiązywania problemu. Jest ona równie ważna dla specjalisty zajmującego się sztuczną inteligencją co dla każdego programisty. Pro­gramy sztucznej inteligencji nie są pisane po to, by nad nimi medytować; są pisane w celu rozwikłania pewnej łamigłówki. Oprócz łamigłówek

NAŁADOWANIE ZDOLNOŚCI

A chcą naśladować zdol­ność ludzkiej pamięci do skojarzeń, jej zdolność na­tychmiastowego wyszukiwania informacji w sposób nie odwołujący się do powolnych technik znanych projektantom baz danych. Pragną połączyć tę zdolność z doskonałą dokładnością komputera i wielkimi roz­miarami jego wewnętrznej i zewnętrznej

NA GRUNCIE TESTÓW

Przyznać trzeba, że na gruncie tych testów psychologowie wyciągają dosyć ograniczone wnioski o tym, jak działa pamięć ludzka,skali pamięci krótkotrwałej, o trudnościach z zapa­miętaniem elementu w pamięci długotrwałej itd. Tech­nika ta jest próbą przekształcenia badanych osób V ilościowe procesory informacji.

ODZWIERCIEDLENIE PAMIĘCI LUDZKIEJ

Pragnienie odzwierciedlenia pamięci ludzkiej w ob­wodach komputera cyfrowego w najbardziej prze­wrotny sposób wyraziło się w programach, które nie tylko pamiętają, ale i zapominają; w programach, któ­re są celowo tak zaprojektowane, by na przykład za­gubiły adres niektórych wprowadzonych do nich in­formacji

W LUDZKIEJ PAMIĘCI

Ale w ludzkiej pamięci kryje się więcej niż tylko zdolność powtarzania tego, co zostało zapamiętane. Jeśli ludzie stale zapominają, czego się nauczyli, mogą również pamiętać więcej, niż się nauczyli. Mogą analizować powiązania między zbio­rami pojedynczych wspomnień, i to nie tylko

INNA DZIEDZINA

Inną dziedziną; która stale przyciąga zainteresowa­nie specjalistów, jest sfera ludzkiej pamięci. Pamięć jest jedną z tych cech, które najbardziej skłaniają do imitacji. Komputer jest urządzeniem służącym do gro­madzenia i odszukiwania informacji; pamięć ludzką można traktować w taki sam sposób. Porównanie

JEDEN ZE SPECJALISTÓW

Jeden ze specjalistów zdo­był się wówczas na trzeźwy sąd: „Perspektywy są kiepskie dla tych, którzy nadal mają nadzieję na w pełni zautomatyzowany, wysokiej jakości przekład mechaniczny” (A. G. Oettinger, cytowany przez Drey­fusa, What Computers Can’t Do, 4). Ci, którzy żywili

PRZETWARZAJĄCY PROGRAM

Co więcej, program, który przetwarza angielski, byłby zdolny do porozumiewania się z ludźmi spoza środo­wisk naukowych i technicznych w ich własnych kate­goriach językowych; nikt nie mógłby już tłumaczyć unikania myślącego komputera nieznajomością tajem­niczych kodów, które kierują maszyną. Aby nadać so­bie

JĘZYK, PAMIĘĆ I INNE GRY

Jedną z pierwszych ambicji programistów stało się zasypy­wanie ogromnej przepaści między językami natural­nymi a kodami, w których zmuszeni są pisać progra­my komputerowe. Jak już stwierdzono w rozdziale o    języku, nastąpił szybki postęp w zakresie łatwiej­szych do używania języków programowania, najpierw

error: Content is protected !!